TFK Lover

Lover for Telemark Fuglehundklubb  stiftet 27. januar 1946.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 27.januar 1946 med senere endringer, senest av generalforsamlingen i 2019..

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 14/3-2019

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Telemark Fuglehundklubb, og forkortes til TFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Telemark.

Klubben har verneting i Skien.

§1-2 Formål

TFK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. TFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Generalforsamlingen

- Ekstraordinær generalforsamling

- Styret

- Valgkomite

 

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Styret kan foreslå for Generalforsamlingen å utnevne æresmedlemmer blant medlemmer som i særlig grad har markert seg i forhold klubbens virke. Forslag til æresmedlem sendes gjennom styret. Oppnår forslaget 2/3 flertall i styret, skal saken behandles på førstkommende Generalforsamling. Tildeling av æresmedlemskap krever ¾ flertall. Det voteres uten debatt.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet spesielt stor innsats i forhold til klubbens virke og/eller formål. Disse tildeles klubbens gullmerke.

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte samt klubbkontingent fastsatt av klubbens Generalforsamling.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte TFK’s, FKF’s og NKK’s virksomhet samt å følge TFK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse, skjer som hovedregel vis "Min side" på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post til klubben).

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med flertall (mer enn 50%) av fremmøtte (og avgitte) stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

Ved skriftlig avstemming kan det avgis blanke stemmer. Eventuelle blanke stemmer teller med for å avgjøre om forslaget har fått tilstrekkelig flertall. Oppnår ingen kandidat ved valg flertall (mer enn 50%) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den som oppnår minst antall stemmer faller ut ved neste avstemming hver gang inntil en kandidat har fått flertall (mer enn 50%).
Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens Generalforsamling.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på Generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

På klubbens Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Generalforsamlingens dato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinær Generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Dagsorden

- Årsberetning                                             

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingens oppgaver er:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.

h) Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens Generalforsamling.

i) Velge:

- Leder for 1 år

- Nestleder for 1 år

- Kasserer for 2 år

- Sekretær for 2 år

- 3 styremedlemmer for 2 år

- 2 varamedlemmer for 1 år

- Revisor for 2 år og vararevisor for 1 år.

- Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år samt en vararepresentant for  1 år.

- Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

- Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen også ved valg.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. (Likevel slik at det gis unntak når det ikke foreligger kandidater
eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til 2 kandidater. Det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor forskjellige interesser, herunder geografi, er forsvarlig ivaretatt).

- Oppretter Generalforsamlingen ved lovendring nye organer/tillitsverv, kan Generalforsamlingen i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis Generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under Generalforsamlingen, også ved valg.

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. 

Ved valg: Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær Generalforsamling. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinær Generalforsamling.

 

Kap. 4 Styret 

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:

- lede klubben mellom Generalforsamlingene

- avholde Generalforsamling

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen

- oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

- velge/oppnevne medlemmer til underutvalg

 

Kap. 5 Generalforsamlingvalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinær Generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKF’s styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKK’s lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær Generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær Generalforsamling med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Generalforsamlingen bestemt formål. Bestemmer ikke Generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien